Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I.         Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest ECO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkasach przy ulicy Niegocińskiej 1/1.

II.       Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawie ochrony swoich Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem  hello@eco-stat.com lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I.

III.      Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1)   zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie danych osób reprezentujących i do kontaktu Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, za jaki uważa się zapewnienie realizacji umowy oraz niezbędny kontakt w zakresie jej wykonywania,

2)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności podatkowych, rachunkowych, związanych z przechowywaniem dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3)   prowadzenia dokumentacji współpracy, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4)   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5)   ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV.      Okres przechowywania Danych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane są przetwarzane przez czas trwania interesu (np. realizacji umowy w zakresie danych osób do kontaktu i reprezentujących), nie dłużej niż do czasu złożenia sprzeciwu. Administrator będzie przetwarzać dane co do zasady przez czas trwania Umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu realizacji zobowiązań wskazanych przepisami prawa oraz upływu terminów roszczeń wynikających z realizacji umowy  (nie dłużej niż 6 lat od daty zakończenie współpracy).

V.       Odbiorcy Danych

Pani/Pana Dane osobowe mogą zostać przekazywane:

a.     naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi;

b.     podmiotom zaangażowanym w rozwój spółki (np. kancelarie prawne, firmy audytorskie);

c.      instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, GPW, KNF lub innym;

d.     naszym podwykonawcom  i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).

VI.      Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę ECO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych może powodować przekazanie danych poza obszar EOG.

W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych, w celu uzyskania kopii stosowanych zabezpieczeń  i sposobu zabezpieczenia przez spółkę ECO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. można uzyskać pod adresem e-mail: hello@eco-stat.com

VII.    Prawa osób, których Dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a.     dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;

b.     sprostowania (poprawiania) swoich Danych;

c.      usunięcia lub ograniczenia Przetwarzania;

d.     przenoszenia Danych;

e.     wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.   Przetwarzanie Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej  szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX.      Kategorie danych osobowych

Dane osobowe, które uzyskaliśmy, są związane z zawarciem i realizacją umowy, tj. imię i nazwisko, stanowisko, numer telefon, adres e-mail, pełniona funkcja, miejsce zatrudnienia. Zakres Danych od osób reprezentujących naszych partnerów może być rozszerzony np. o nr PESEL, serię i nr dowodu osobistego.

X.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
i Profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana Dane nie są profilowane.

XI.      Źródło pochodzenia danych

ECO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. otrzymał dane osób wskazanych w komparycji i osób wskazanych w treści umowy o zachowaniu poufności od partnera

Our company has been supported by EIT Urban Mobility, an initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union. Learn more here: www.eiturbanmobility.eu
The support consisted in mentoring for the business plan development, as part of a programme of the Regional Innovation Scheme: https://www.eiturbanmobility.eu/ris/

© All rights reserved. Made by MAGLY. Access Privacy Policy.

Top